Termeni si conditii

Contract de Prestări servicii WEB

ART.1. Părțile contractante:

a) SC Twist Business Design SRL, cu sediul social în București, str. Lt. Ilie N. Campeanu nr. 5, bloc 2, ap 1 , România, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr. J40/5717/2014, Cod de Înregistrare Fiscală: 331593364, cont IBAN: RO80INGB0000999909696464 deschis la ING Bank N-V Amsterdam, Sucursala București, capital social: 200 lei, în calitate de Prestator, pe de o parte și

b) Beneficiarul, identificat pe baza informațiilor introduse de el în formularul de comandă online, pe de altă parte, au convenit la încheierea prezentului contract cu următoarele clauze:

ART.2. Definiții

Beneficiar: persoană juridică sau persoană fizică, identificată prin datele precizate la ART.1, lit. b) și care utilizează Serviciile Optihost pentru care s-a semnat prezentul contract.

Pagina Web: un document HTML (Hypertext Markup Language) sau PHP disponibil pe Internet.

Web Site: totalitatea Paginilor Web și bazelor cu date (dacă este cazul) aparținând Beneficiarului, care utilizează spațiul alocat pe serverele Prestatorului, facilitățile și caracteristicile specifice Abonamentului solicitat de Beneficiar pentru un nume de domeniu Internet.

Abonament: facilitățile și caracteristicile specifice Serviciului la care Beneficiarul poate avea acces pe serverul Prestatorului prin achitarea unui tarif care poate fi pentru 1 lună, 3 luni, 6 luni, 12 luni, 24 luni sau 36 luni.

Serviciul: oricare din serviciile furnizate de Prestator și include cu titlu exemplificativ: alocarea de spațiu pe serverele Prestatorului pentru găzduirea (web hosting) / publicarea Web Sitului Beneficiarului și utilizarea adreselor de e-mail create de acesta, corespunzător Abonamentului solicitat de Beneficiar pentru un nume de domeniu Internet și având caracteristicile tehnice conform cu oferta publică a Prestatorului de pe web site-ul propriu unde Beneficiarul inițiază comanda (www.twistcloud.net), alocarea unui IP dedicat, parcarea unui domeniu, scanare anti-virus, suport MSSQL, înscrierea în motoare de căutare, design web si design grafic, programare aplicatii web, etc.

Date cu caracter personal: informații referitoare la Beneficiarul persoană fizică sau reprezentantul persoanei juridice, prevăzute de legislația în vigoare.

Prețuri: tarifele pentru Serviciile solicitate. Pot fi taxe unice de instalare și/sau tarife pentru 1 lună, 3 luni, 6 luni, 12 luni, 24 luni sau 36 luni de utilizare a Serviciului.

EURO: Moneda Unică Europeană.

Shared Hosting: serviciul de găzduire web (web hosting) a web sitului Beneficiarului, pe un server al Prestatorului în care resursele tehnice al acelui server sunt utilizate în comun de mai mulți utilizatori (Beneficiari).

Nume de domeniu Internet: nume de domeniu Internet aparținând Beneficiarului, conform politicilor interne și/sau internaționale privind utilizarea numelor de domenii Internet.

Trafic de date alocat unui abonament: suma tuturor transferurilor de date spre și dinspre web site-ul, conturile de e-mail și conturile FTP din cadrul unui Abonament aparținând Beneficiarului. Unitatea de măsură pentru traficul alocat unui abonament este GB (gigabyte).

Spațiu alocat unui abonament: spațiul fizic alocat de Prestator pe hard-disk-ul unuia sau mai multora dintre serverele sale. Unitatea de măsură pentru spațiul alocat unui abonament este MB (megabyte) sau GB (gigabyte).

Server: un computer dedicat găzduirii în Internet a unuia sau mai multor web site-uri sau aplicații.

Site-ul Prestatorului:: www.twistcloud.net

Sistemul de Plăți/Clienți al Prestatorului: sistem accesibil 24/24h la adresa web: www.twistcloud.net/login, ce permite Beneficiarului, în urma efectuării de către acesta a primei plăți, indiferent de Serviciul solicitat, să-și administreze situația plăților efectuate și a celor restante, să inițieze noi comenzi online și să solicite suport tehnic.

ART.3. Obiectul prezentului contract:

Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de către Prestator a Serviciilor solicitate de Beneficiar prin plasarea uneia sau mai multor comenzi prin sistemul online aflat la adresa www.twistcloud.net sau prin orice alt mijloc de comunicare online (ex. email), în schimbul plății de către Beneficiar a prețului total pentru fiecare comandă în parte.

Fiecare comandă va detalia, în cadrul unei facturi, serviciile solicitate de Beneficiar și tarifele corespunzătoare. Factura va fi trimisă Beneficiarului prin email la adresa specificată de acesta în formularul de comandă online.

Modificarea ulterioară a serviciilor se face printr-o solicitare explicită trimisă prin email la adresa office@twistcloud.net. Ulterior primirii cererii de modificare, Prestatorul va emite o factură detaliind modificările solicitate și tarifele corespunzătoare. Modificarea Serviciului va fi executată de Prestator imediat ce Beneficiarul se achită de obligațiile sale (dacă este cazul).

Rezervarea numelor de domenii Internet pentru Beneficiar poate fi făcută direct de acesta, prin intermediul Prestatorului sau oricărui alt terț. La momentul achiziționării unui Abonament de găzduire (web hosting) de la Prestator, Beneficiarul poate avea rezervat deja un nume de domeniu Internet sau poate rezerva unul prin intermediul Prestatorului o dată cu achiziția Abonamentului de găzduire.

DURATA ȘI PREȚUL CONTRACTULUI

ART.4. Durata prezentului contract:

Prezentul contract intră în vigoare în momentul semnării acestuia de către Beneficiar și Prestator.

Prezentul contract se consideră încheiat pentru o perioadă de un (1) an, denumită durata inițială și se va prelungi automat pe perioade succesive și egale cu durata inițială. Prezentul contract își încetează efectele în cazurile exprimate în Art. 22 și următoarele.

ART.5.

Prețul contractului este suma tuturor prețurilor totale specificate în facturile emise de Prestator Beneficiarului.

ART.6.

Prețul total al unei facturi va conține reducerile aplicabile, oferite de Prestator Beneficiarului și înscrise în aceasta.

ART.7.

Parametrii tehnici și tarifele serviciilor comandate vor fi cele disponibile online, la adresa www.twistcloud.net, la data efectuării comenzii de către Beneficiar. Tarifele servicilor sunt exprimate în Lei sau Euro (la care se adaugă TVA); facturile vor fi emise în lei, la cursul Euro BNR din ziua emiterii facturii iar plata se va efectua în numerar, prin transfer bancar sau card bancar în contul Prestatorului conform Art. 1, lit. a).

ART.8.

Obligația de plată pentru prețul total al fiecărei facturi devine scadentă în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii la adresa de email a Beneficiarului de către Prestator a facturii care conține suma de plată pentru perioada inițială a Serviciului solicitat de Beneficiar în formularul online de comandă de pe site-ul Prestatorului. Pentru perioadele următoare, egale cu perioada inițială, obligația de plată pentru prețul total al respectivei facturi devine scadentă în termen de 14 zile calendaristice de la data transmiterii la adresa de email a Beneficiarului a facturii care conține suma de plată pentru perioada următoare sau la data menționată explicit în factura emisă de Prestator cu condiția ca aceasta să fie de minim 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

După efectuarea primei plăți către Prestator, indiferent de Serviciul solicitat, Beneficiarul va primi prin email și datele de acces la Sistemul de Plăți/Clienți al Prestatorului (www.twistcloud.net/clienti).

Nerecepționarea, din orice motiv, a facturii cu suma datorată de Beneficiar la un moment dat, la adresa de email înscrisă de acesta pe site-ul Prestatorului, nu anulează obligația de plată a Beneficiarului, factura fiind disponibilă 24/24h în Sistemul de Plăți/Clienți al Prestatorului, unde Beneficiarul are acces non-stop sau putând fi retrimisă prin email la cererea expresă a Beneficiarului.

Activarea inițială a Serviciului solicitat în comanda online se face într-un interval de maxim 48 de ore de la confirmarea recepționării primei plăți de către banca Prestatorului.

În cazul perioadelor următoare, dacă data limita de plată precizată în factura transmisă prin e-mail de Prestator este depășită cu mai mult de 7 zile calendaristice, Prestatorul își rezervă dreptul de a suspenda Serviciul oferit Beneficiarului, a cărui plată a fost întârziată.

Dacă data limită de plată este depășită cu mai mult de 8 zile calendaristice, Prestatorul își rezervă dreptul de a șterge de pe serverele sale toate informațiile și datele Beneficiarului aferente Serviciului pentru care nu s-a realizat plata; în acest caz obligațiile contractuale ale ambelor părți pentru Serviciul pentru care nu s-a realizat plata încetează imediat, neafectând celelalte Servicii contractate în vigoare. În cazul în care, după ștergerea informațiilor și datelor Beneficiarului aferente Serviciului pentru care nu s-a realizat plata, este disponibilă o arhivă de backup și Beneficiarul solicită arhiva sau restaurarea arhivei pe serverul Prestatorului, acesta își rezervă dreptul de a percepe o taxă unică pentru această solicitare, în valoare de 50 euro + TVA.

Prin suspendare se înțelege întreruperea accesului Beneficiarului la spațiul rezervat pe serverul Prestatorului și întreruperea publicării web site-ului în rețeaua Internet și a utilizării adreselor de e-mail create de acesta, fără a șterge de pe server fișierele ce compun web site-ul Beneficiarului sau adresele de e-mail create de acesta.

Prin ștergere se înțelege înlăturarea tuturor informațiilor și datelor care formează contul Beneficiarului: web site, baze de date, conturi de e-mail, etc., iar Prestatorul nu va asigura păstrarea unei copii de siguranță a datelor din contul Beneficiarului după ștergerea acestuia de pe serverele Prestatorului.

ART.9.

Prestatorul poate modifica unilateral tarifele Serviciilor în condițiile Art. 19 și a următoarelor.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ART.10. Drepturile și obligațiile Beneficiarului sunt următoarele:

a) Să plătească Prestatorului prețul total stabilit în fiecare factură emisă de Prestator, în termenele stabilite în facturile transmise prin email de Prestator și explicate și în Art.8 din prezentul contract.

b) Să nu utilizeze și să nu permită utilizarea Serviciilor puse la dispoziția sa, în scopuri ilegale conform legislației române, a Uniunii Europene, în vigoare pe durata prezentului contract. Materialele ilegale includ, dar nu sunt limitate la: materiale protejate prin drepturi de autor, materiale amenințătoare sau obscene, conținut pentru adulți sau materiale protejate de secrete de marcă sau de vreun alt statut. Beneficiarul este de acord că este singurul responsabil de folosirea abuzivă a Serviciului oferit de Prestator, Beneficiarul suportând orice fel de daune produse Prestatorului, Beneficiarului sau oricăror terți.

c) Să nu prejudicieze în cursul utilizarii Serviciului pus la dispoziția sa sistemul informatic al Prestatorului sau al altor terți, să nu promoveze activități ilegale sau să prezinte informații potențial dăunătoare Prestatorului sau altor terți. Legături spre astfel de web situri sunt de asemenea interzise. Exemple inacceptabile sunt și nu se limitează la informații, pagini web sau legături spre pagini web care conțin: programe piratate, programe sau arhive de hackeri, situri Warez, muzică sau programe nelicențiate. (mp3 etc.)

d) Să nu stocheze sau prezinte în vreo formă material pornografic în cadrul spațiului și serviciilor puse la dispoziție. Prin material pornografic înțelegem pagini care au conținut sexual sau au legături spre alte site-uri cu material pentru adulți.

e) Să păstreze confidențialitatea numelor de utilizator și parolelor sale (date de acces) pentru accesarea fiecărui Serviciu/cont și să aducă imediat la cunoștință Prestatorului suspiciunea sau certitudinea aflării acestora de către orice terț. Beneficiarul este unicul responsabil pentru software-ul instalat în contul său, pentru efectuarea actualizărilor de securitate pentru acest software, pentru utilizarea unor permisiuni asupra fișierelor/folderelor din contul său care să nu determine probleme de securitate la nivel de cont sau server. În cazul în care accesul neautorizat la unul sau mai multe servicii oferite de Prestator sau utilizarea serviciilor oferite de Prestator în scopuri ilegale se datorează Beneficiarului, indiferent de motiv, direct sau indirect, Beneficiarul își asumă integral responsabilitatea pentru orice prejudiciu cauzat Prestatorului, Beneficiarului sau unei terțe părți. Încălcarea de către Beneficiar a obligațiilor de la prezentul punct dă dreptul Prestatorului de a suspenda fără întârziere și pe o durată nelimitată Serviciul/Serviciile oferit(e) Beneficiarului sau să rezilieze prezentul contract fără restituirea sumelor achitate de Beneficiar.

f) Să nu prejudicieze în nici un fel imaginea prestatorului și a serviciilor acestuia.

g) Să nu instaleze aplicații de tip "chat room", respectiv IRC (Internet Relay Chat).

h) Să nu utilizeze programe care rulează continuu în fundal.

i) Este interzisă folosirea rețelei sau a serviciului pentru transmiterea de mesaje e-mail nesolicitate (SPAM). Este interzisă folosirea serviciilor puse la dispoziție Beneficiarului de către Prestator pentru promovarea unor domenii/situri care sunt sau nu găzduite pe serverele Prestatorului sau folosirea serverelor unor terți pentru promovarea oricărui site găzduit de Prestator prin transmiterea de mesaje e-mail nesolicitate (SPAM). În cazul violarii acestei politici, Prestatorul va percepe Beneficiarului o taxă de 500 Euro (exclusiv TVA) reprezentând costurile pe care le implică investigația și își rezervă dreptul de a acționa în instanță Beneficiarul în scopul recuperării prejudiciului creat Prestatorului sau altor terți. În scopul prevenirii abuzurilor și pentru monitorizarea reclamațiilor privind fiecare domeniu în parte următoarele prefixe (pentru conturi de email) sunt rezervate de către Prestator și nu pot fi utilizate de către Beneficiar: "postmaster" și "abuse".

j) Este interzisă redistribuirea gratuită a Serviciului/Serviciilor către terțe părți fără acordul scris explicit al Prestatorului. Este interzisă revânzarea Serviciului/Serviciilor către terțe părți.

k) În cazul în care Beneficiarul depășește spațiul alocat abonamentului său, Beneficiarul poate solicita suplimentarea spațiului alocat abonamentului său (contra cost, la tarifele Prestatorului în vigoare la momentul respectiv) sau poate solicita trecerea la un abonament cu caracteristici superioare celui actual, conform ofertei Prestatorului în vigoare la momentul respectiv. Suplimentarea spațiului alocat unui abonament se face folosind ca unitate de măsură MB (megabyte) sau GB (gigabyte).

l) Responsabilitatea asigurării compatibilității web-site-ului sau a oricărei aplicații (software) instalate de către Beneficiar în cadrul Abonamentului de găzduire, cu versiunile software-ului instalat pe serverele Prestatorului revine în totalitate Beneficiarului. Prestatorul se obligă să furnizeze Beneficiarului informații privind versiunile de software utilizate pe serverele/echipamentele Prestatorului, cu condiția ca furnizarea acestor informații să nu genereze un risc în ceea ce privește securitatea echipamentelor informatice aparținând Prestatorului sau utilizate de Prestator pentru furnizarea Serviciului. Responsabilitatea administrării abonamentului (conturi email, conturi FTP, baze de date, etc.) aparține Beneficiarului. Prestatorul va pune la dispoziția Beneficiarului o interfață de administrare online pentru fiecare cont al Beneficiarului și va oferi acces gratuit la manualele de utilizare a interfeței de administrare online. Prestatorul poate modifica configurația software/hardware a serverelor sale fără notificarea prealabilă a Beneficiarului.

m) Beneficiarul are obligația actualizării datelor sale de contact (adrese de email, nume persoane contact, date complete necesare pentru facturare, adrese de expediere a facturilor și a facturilor originale) și transmiterii acestora în timp util Prestatorului prin email la adresa office@twistcloud.net sau la numărul de fax afișat pe site-ul Prestatorului.

n) Beneficiarului îi este interzisă trimiterea/expedierea masivă de emailuri deoarece operațiunea poate afecta negativ performanțele serverului pe care se află gazduit web site-ul Beneficiarului. În acest scop, Beneficiarul este obligat să se informeze (solicitând informații suplimentare prin email la office@twistcloud.net) asupra modului de trimitere și a numărului maxim de trimiteri/expedieri de emailuri permis de Prestator pe server-ul unde Beneficiarul are găzduit web site-ul înainte de a iniția operațiunea. Volumul permis poate varia în funcție de caracteristicile tehnice (hardware și software) ale serverului respectiv și de abonamentul utilizat. Pe serverele Linux limita orară este împărțită în proporție de 50%-50% între trimiteri prin autentificare SMTP și fără autentificare SMTP. Limitele orare sunt stabilite la maxim 500 emailuri/ora. Limita totală zilnică per cont este de 2000 de emailuri trimise. Orice încălcare a acestor volume permise de Prestator sau lipsa informării și realizarea operațiunii mai sus descrise dă dreptul Prestatorului la suspendarea și chiar la ștergerea tuturor informațiilor deținute de Beneficiar prin Abonamentul respectiv, fără o notificare prealabilă.

o) În cazul plăților efectuate online/prin Internet, prin card bancar, Beneficiarul este de acord cu debitarea contului său de card cu suma menționată în factura emisă de Prestator către Beneficiar, prin email. Orice contestație privind suma achitată prin plata online va fi trimisă în scris (prin Poșta Română sau curier) Prestatorului în termen de maxim 14 zile calendaristice de la data procesării plății; depășirea termenului de 14 zile menționat anterior implică acceptul Beneficiarului asupra sumei debitate.

p) Este interzisă folosirea de către Beneficiar (sau terți cărora Beneficiarul le-a oferit acces în contul sau) a spațiului alocat în cadrul abonamentului de găzduire web pe serverul Prestatorului ca hard-diskuri virtuale, pentru backup sau stocare de fișiere de mari dimensiuni, pentru arhive electronice. Conturile găzduite pe serverele Prestatorului pot fi utilizate exclusiv pentru găzduirea de websituri; fișierele găzduite în cadrul unui cont trebuie să fie legate (prin linkuri) de websitul/websiturile găzduite în acel cont.

q) Este interzisă stocarea unui număr mai mare de 200.000 de fișiere/foldere într-un cont (indiferent de dimensiunea individuală sau totală a acestora); depășirea acestui număr poate determina excluderea sitului din sistemul de backup și suspendarea acestuia (numai pentru gazduire web). Stocarea de fișiere cu dimensiunea individuală mai mare de 2 GB poate duce la excluderea contului din sistemul de backup.

r) Stocarea de e-mailuri online peste 500MB/adresă de email dă dreptul Prestatorului să excludă contul respectiv din sistemul de backup.

s) Beneficiarul este de acord să ofere Prestatorului dreptul de a folosi numele și sigla sa în paginile sitului Prestatorului (www.twistcloud.net) sau în alte materiale promoționale, online sau offline.

ART.11. Drepturile și obligațiile Prestatorului sunt următoarele:

a) În cazul abonamentelor cu domenii nelimitate, dacă sesizează o diminuarea a calității serviciului, Prestatorul își rezervă dreptul de a solicita Beneficiarului reducerea numărului de domenii găzduite în cadrul abonamentului Beneficiarului (pentru a preveni disfuncționalități în funcționarea serverului). În cazul abonamentelor cu trafic necontorizat Prestatorul își rezervă dreptul de a limita traficul de date a unui abonament în cazul în care constată un impact negativ asupra serverului.

b) Prestatorul își rezervă dreptul de a suspenda serviciile oferite în cazul în care termenii prezentului contract vor fi încălcați, fără avertisment prealabil și fără înapoierea banilor plătiți pentru perioada neconsumată.

c) Prestatorul se obligă să asigure disponibilitatea Serviciului/Serviciilor oferite Beneficiarului, cu o prezență în rețea de minim 99,9% din perioada unei luni calendaristice, calculată pentru fiecare lună calendaristică în parte. Disponibilitatea Serviciului/Serviciilor nu include inoperabilitatea rutelor Internet, indisponibilitățile datorate atacurilor informatice, întreruperile programate ale serviciului (anunțate prin email sau în paginile sitului propriu, la adresa www.twistcloud.net/clienti, cu cel puțin 3 ore în avans) și/sau suspendarea unui Serviciu datorata încălcării prevederilor prezentului contract.

În cazul unui uptime mai mic decât cel garantat, Beneficiarului i se vor putea acorda, cu titlu de despăgubiri, următoarele reduceri, aplicabile următoarei facturi emise, calculate procentual din valoarea abonamentului lunar, astfel: 5% pentru uptime între 99.9% și 99%, 10% pentru uptime între 99% și 98%, 15% pentru uptime între 98% și 95%, 20% pentru uptime între 95% și 90% și 25% pentru uptime sub 90%.

Acordarea reducerilor conform textului de mai sus trebuie solicitată explicit de către Beneficiar în termen de 14 de zile de la constatarea evenimentului care a generat neîndeplinirea obligației. Depășirea perioadei de 14 zile anulează dreptul Beneficiarului de a solicita reduceri.

În afara reducerilor precizate mai sus, Prestatorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice fel de daune produse Beneficiarului sau altor terți de utilizarea sau de indisponibilitatea Serviciului, indiferent de motivul acestei indisponibilități.

d) Prestatorul se obligă să asigure suport tehnic (asistență) prin email sau interfața web pentru toate abonamentele Găzduire Web. Prestatorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp orice problemă apărută pe echipamentele proprii.

e) Prestatorul își rezervă dreptul să modifice parola Beneficiarului în orice moment, în cazul în care suspectează probleme de securitate a sistemului, cu aducerea acestui fapt la cunoștința Beneficiarului.

f) Prestatorul își rezervă dreptul de a suspenda orice web site care utilizează mai mult de: 5% din resursele de calcul (procesoare) ale serverului, cu notificarea ulterioară a Beneficiarului. Prestatorul își rezervă dreptul de a aprecia procentual resursele de calcul utilizate de un website, pe baza informațiilor furnizate de aplicațiile software de monitorizare a serverelor. În limita resurselor umane/tehnice disponibile, Prestatorul va oferi Beneficiarului informații care pot ajuta Beneficiarul în identificarea și rezolvarea problemei care a cauzat utilizarea excesivă a resurselor de calcul ale serverului. Fiecare abonament (cont) va putea deschide simultan maxim 10 procese web. Fiecărui proces web îi vor fi alocați maxim 128 MB. Numărul maxim de procese simultane MySQL/PostgreSQL/MSSQL care pot fi deschise de un utilizator este 10. Un cont/abonament poate utiliza în total maxim 1GB RAM la un moment dat.

g) Prestatorul va asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de Beneficiar sau solicitate de la acesta, cu excepția cazurilor în care există acordul Beneficiarului pentru folosirea acestora, la cererea terților autorizați sau la prestarea unor servicii de către terți în vederea executării contractului (ex. expedierea facturilor). Prestatorul va proteja confidențialitatea informațiilor privind clienții săi, conturile acestora, precum și a comunicațiilor personale în limita tehnologiilor, a echipamentelor existente și a resurselor de care dispune și în conformitate cu legile existente. Cu toate acestea, Prestatorul nu oferă nicio garanție (implicită sau explicită) în ceea ce privește integritatea datelor aflate pe serverele Prestatorului. Prestatorul va realiza copii de siguranță (backup) a informațiilor din contul/conturile Beneficiarului, acest serviciu fiind oferit fără nici o garanție privind frecvența realizării acestor copii de siguranță sau integritatea datelor salvate. Beneficiarul este de acord ca Prestatorul să prelucreze datele cu caracter personal colectate în scopul executării contractului (facturare, recuperare datorii, înregistrare domenii, etc.) sau să le furnizeze unor terți în cazul in care acest lucru este necesar pentru executarea contractului.

h) În cazul în care Beneficiarul depășește spațiul alocat abonamentului sau, Prestatorul își rezervă dreptul de a suspenda accesul public la situl Beneficiarului, fără nici o notificare prealabilă. Beneficiarul este obligat să-și monitorizeze singur aceste componente tehnice, având la dispoziție toate facilitățile necesare, conform Serviciului contractat. După suspendare, la solicitarea Beneficiarului, Prestatorul va oferi Beneficiarului acces online (prin intermediul Internetului) la informații privind traficul și spațiul utilizat de Beneficiar pe serverele Prestatorului.

i) Pentru a proteja/menține calitatea Serviciului, Prestatorul își rezervă dreptul de a limita un abonament în ceea ce privește numărul de e-mailuri expediate într-un anumit interval de timp, iar Beneficiarul are obligația ca înainte de orice operațiune de trimitere/expediere masivă de emailuri să solicite Prestatorului informații suplimentare, conform ART. 10. lit. n).

j) Prestatorul va oferi protecție antivirus/antiSPAM pentru toate conturile de email. Prestatorul nu oferă nicio garanție privind rata de detecție antivirus/antiSPAM și nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice fel de pagubă provocată Beneficiarului sau unei terțe părți de eventualele erori ale sistemului de detecție antivirus/antiSPAM. La cererea Beneficiarului, Prestatorul va dezactiva protecția antivirus/antiSPAM, dar numai în condițiile în care securitatea serverului nu este afectată. Prestatorul își rezervă dreptul de a decide în acest sens.

k) Prestatorul își rezervă dreptul de a suspenda/anula serviciul oferit Beneficiarului în cazul nerespectării prevederilor de la ART. 10 lit. a), b), c), d), f), g), h), i), j) n), p) r) fără restituirea sumei achitate în avans de către Beneficiar.

l) Plățile efectuate pentru activarea unor servicii, înregistrarea de nume de domenii Internet, certificate SSL, servere virtuale private dedicate (VDS), servere dedicate, nu sunt returnabile, indiferent de motivul post-plata invocat de către Beneficiar și indiferent de modalitatea de plată (inclusiv cu card prin Internet).

ART.12.

Facturile în original vor fi emise de Prestator numai după efectuarea de către Beneficiar a plății Serviciilor, conform facturilor generate și trimise de Prestator la adresa de e-mail furnizată de Beneficiar conform Art. 8.

Facturile în original vor fi expediate prin intermediul serviciilor Poștei Romane sau al unor servicii de curierat (în cazul achitării taxelor de expediție de către Beneficiar), la adresa de corespondență furnizată de Beneficiar prin intermediul Sistemului de Clienți, conform Art. 8.

Prestatorul nu garantează recepționarea facturii în original la destinație. Singura garanție în acest sens, oferită de Prestator, este (re)transmiterea facturii nerecepționate, la adresa înscrisă de Beneficiar în contul său de client, accesibil 24/24h la adresa www.twistcloud.net/clienti (Sistemul de Plăți/Clienți al Prestatorului). În cazul în care din motive ce nu țin de Prestator, Beneficiarul nu primește factura pentru contabilitate pana la data de 15 ale lunii următoare efectuării plății și anunță de acest fapt Prestatorul, acesta din urmă se obligă să trimită Beneficiarului o copie semnată și ștampilată a facturii emise, avand înscrisul "Conform cu originalul".

RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR PENTRU NEÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIILOR

ART.13.

În cazul neîndeplinirii culpabile a oricăreia dintre obligațiile prezentului contract de către Beneficiar, Prestatorul poate considera contractul desființat de plin drept și fără punere în întârziere. Rezilierea va opera în termen de 5 zile de la data notificării Beneficiarului de către Prestator a motivelor rezilierii.

ART.14.

În cazul în care Prestatorul nu asigură Beneficiarului utilizarea Serviciului/Serviciilor care fac(e) obiectul prezentului contract pe o perioadă de minim 96 ore consecutive, acesta din urmă poate considera contractul desființat de plin drept și fără punere în întârziere. Rezilierea va opera în termen de 5 zile de la data notificării Prestatorului de către Beneficiar a motivelor rezilierii.

EXONERĂRI ȘI LIMITĂRI DE RESPONSABILITĂȚI

ART.15.

Prestatorul nu va răspunde pentru nici un fel de prejudiciu cauzat de către Beneficiar prin utilizarea Serviciului, în dauna Beneficiarului sau altor terți. Beneficiarul va acoperi integral orice cheltuieli ale Prestatorului, directe sau indirecte, datorate implicării Beneficiarului în activități ilegale (intenționat sau accidental, chiar în cazul în care Beneficiarul este ținta unor atacuri informatice).

ART.16.

Prestatorul nu va răspunde în executarea obligațiilor prevăzute la Art. 11 în cazul unor evenimente independente de voința Prestatorului (defecțiuni hardware, dezastre naturale, atacuri informatice, incendii, război etc.).

ART.17.

Prestatorul nu va răspunde pentru transmiterea și recepționarea informațiilor ilegale sau de orice altă natură, întrucât Prestatorul nu își asumă responsabilitatea controlului informațiilor care circulă prin intermediul serviciilor asigurate în temeiul prezentului contract.

ART.18.

Garanția Prestatorului (din punct de vedere financiar și tehnic) față de Beneficiar se limitează exclusiv la obligațiile menționate expres în prezentul contract.

MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART.19.

Părțile pot modifica clauzele prezentului contract de comun acord. Acordul de voință (consimțământul) poate fi numai expres, prin act adițional.

ART.20.

Excepție de la prevederile ART. 19 o constituie modificările decise de către Prestator în structura și prețul Abonamentelor, modificări care pot fi aduse la cunoștința Beneficiarului prin e-mail sau prin afișarea pe web situl www.twistcloud.net. Tarifele serviciilor pot fi modificate unilateral de către Prestator cu condiția notificării Beneficiarului (prin email sau prin afișarea pe web situl www.twistcloud.net) cu minim 30 de zile calendaristice înainte de intrarea lor în vigoare.

ART.21.

Continuarea folosirii de către Beneficiar a cel puțin unui Serviciu oferit de Prestator pe o perioadă de 30 zile calendaristice de la aducerea la cunoștință a noilor tarife prin mijloacele prevăzute la Art. 20 valorează consimțământ tacit al Beneficiarului și contractul se modifică în consecință.

ART.22.

Prezentul contract își încetează efectele în următoarele situații:

a) prin cererea Beneficiarului adusă la cunoștință Prestatorului; cererea va fi semnată și transmisă în scris (prin fax sau poștă) sau în format electronic (email). Eventualele sume echivalente perioadei rămase neutilizate din contract nu sunt returnabile.

b) prin notificarea Beneficiarului de către Prestator privind imposibilitatea furnizării Serviciului de către Prestator. Notificarea va fi trimisă prin email și va conține motivele pentru care Prestatorul se află în imposibilitatea furnizării Serviciului către Beneficiar. Eventualele sume echivalente perioadei rămase neutilizate din contract sunt returnabile.

c) în cazul dizolvării oricăreia dintre părți, dacă părțile nu vor fi convenit continuarea contractului cu succesorii părții care se dizolvă;

d) în cazul declanșării procedurii falimentului oricăreia dintre părți;

e) în cazul în care evenimentul ce constituie forța majoră sau caz fortuit, conform Art. 23, se prelungește pe o perioadă mai mare de 6 luni.

f) în cazul desființării contractului de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligațiilor contractuale, conform Art. 10 si Art. 11.

ART.23.

Nici una dintre părțile prezentului contract nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor datorită unui eveniment independent de voința acesteia și care constituie caz fortuit sau caz de forță majoră, așa cum sunt acestea definite de doctrina juridică (eveniment imprevizibil și inexorabil). Partea care invocă evenimentul de mai sus este obligată să îl aducă la cunoștința celeilalte în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data evenimentului și să ia toate măsurile ce îi stau la dispoziție pentru limitarea consecințelor produse de respectivul eveniment.

Se consideră caz fortuit sau forță majoră un eveniment care nu duce la imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor, dar face extrem de costisitoare executarea acestora de către oricare din părți.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

ART.24.

Orice neînțelegeri rezultând din derularea prezentului contract se vor soluționa pe cale amiabilă. În situația în care nu se ajunge la o soluție pe această cale, părțile se vor adresa Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în conformitate cu regulile de procedură ale Curții.

ART.25. Dispoziții finale:

a) Prezentul contract, împreună cu modificările sale reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere orală sau scrisă dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

b) Pentru Persoane fizice se aplică Politica de Retur, care face parte integrantă din prezentul contract. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați anpc.ro.

Powered by WHMCompleteSolution